Sophie's Birthday Party (19 of 20)

A sleepy Sydney clutching her party favor bag
A sleepy Sydney clutching her party favor bag